Introduction
Site Manager
Lec. Guide
Enrollment
Lec. menu
Enroll Guide
Pay on Accnt.
 * Top Collection
 
Consecusive / Spacing
The exquisiteness of HanGle? => Consecutive!
 


Congratulations!

You are getting to be an Advanced Learner!

 
 
If you are to learn more, click below
 
   
- 음보 모음 -
     
   ì˜ˆì œ)
LeeKH's 'With Songs' 특강
(자연스레 읊조려지는 Rhythm! )
     
   ì˜ˆì œ)
- 연애는 포도주고 결혼은 소주다 -
   
참고: 해밀 조미하
   
haemil.zz.to
    연애할땐 알수없지 좋은것만 보이니까
    눈이멀고 마음멀어 콩깍지가 씌어있지
    ..... 
    아프다고 엄살부림 오밤중에 약사오고
    심통나서 토라지면 온갖애교 동원했지
    ..... 
    연애할땐 포도주고 결혼생활 소주라네.
    연애할땐 달콤하고 결혼후엔 쓰다하네
( 적절한 대비가 더욱 돋보이고... )
     
   ì˜ˆì œ)
- 눈팅족 -
   
참고: 뽀글이 최부념
    온다간다 말은하오
    점이라도 찍고가오
    손가락이 민망하오
    홀로앉아 댓글쓰니
    ..... 
    오는사람 한명이면
    눈팅족은 만명이오
    오는이가 삼삼오오
    정겨움에 채팅하면
    갈테없는 눈팅족은
    마지못해 나온다오
    .....
( 이렇게 한글엔 붙여쓰기의 묘미가 있다 )
     
   ì˜ˆì œ)
- 자식에게 보내는 글 -
    .....
( 참 공감되는 부분이 많아.. )
Learning HanGle
 
  News&View
 Welcome
 Noti.->Revise
 HanGle - En
  Not Distort!
Hn View
¡æGo
 How Simple!
 Hn Exfacere
CasCade Lrn.
  ChalLang~
  Nobel Prize
*
Specials
Go
  All about Flex
  Morpheme
*
 Expr / Today's
*
 With Hn / En